X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Community Account with history "deleted" - can only login with Sync-Account

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
Được đăng

Since I've updated to 68.0 _all_ my accounts on mozilla/ff/etc-websites are "deleted" ... if I open one of the support sites ff semiautomatically logs me in with my sync-account which was never used before in a support site!

How is the way to use the old accounts again - there's a lot of history&links lost on different sites (depends on language)?

Since I've updated to 68.0 _all_ my accounts on mozilla/ff/etc-websites are "deleted" ... if I open one of the support sites ff semiautomatically logs me in with my sync-account which was never used before in a support site! How is the way to use the old accounts again - there's a lot of history&links lost on different sites (depends on language)?
Trích dẫn

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.