X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Does Firefox enable opening of JPEG email attachments ?

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
Được đăng

Can I open/preview JPEG email attachments in Firefox without downloading them ? If so, which is the earliest version of Firefox which allows this feature ?

N.B. I am not posting this from the computer I wish to use for opening the JPEGS. The computer system to be used is Linux (Debian)

Can I open/preview JPEG email attachments in Firefox without downloading them ? If so, which is the earliest version of Firefox which allows this feature ? N.B. I am not posting this from the computer I wish to use for opening the JPEGS. The computer system to be used is Linux (Debian)
Trích dẫn

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.