Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

In ver 68.0 (win 7 64 bit) I can not drag and drop links from address bar. Pls help.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi philipp

more options

In ver 68.0 (win 7 64 bit) I can not drag and drop links from address bar. Pls help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

hi, please see if the information in this support article can help: Drag and Drop errors with Firefox Launcher Process enabled and Windows UAC disabled - How to Fix