Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My Firefox does not stop to reset, it's the second time in 4 days

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

for example, yesterday I was on Youtube quietly, and my Firefox crash and ask me to restart it in safe mode or refresh, and when I click refresh, it's down to all my data that have been removed, fortunately I use often firefox sync but that does not save all my data ...

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

When you refresh Firefox, an Old Firefox Data folder is added to your desktop, which you can use to [[Recovering important data from an old profile#w_copying-files-between-profile-folders|recover missing data].

Hope this helps.