Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox NOT showing YouTube thumbnails. Have 68.0 as current version of FF

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mike_BossO

more options

No Thumbnails for YouTube are showing up after the last update to FireFox. 68.0 is the current version I have.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi, I think when emptying the cache, the thumbnails will be displayed

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-clear-firefox-cache

more options

I have a same problem and nothing helps until now.

I reported this problem on google https://support.google.com/youtube/thread/11609489?hl=en