X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Tabs don’t open.

Được đăng

3 tabs are showing at top of screen. One is open. Other two will not open. Why?

3 tabs are showing at top of screen. One is open. Other two will not open. Why?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1

Thông tin chi tiết

hellosct1 15 giải pháp 149 câu trả lời
Được đăng

Hi, I think you can correct by making a correction in safe mode https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode

Hi, I think you can correct by making a correction in safe mode https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode