Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I am at website https://poczta.o2.pl works fine, but when I am logging to my mail, website is not loading, only few rows of text is displayed.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I tried cleaning cache, cookies, history - nothing works. In attachments I am sending how it looks. On logging page all is ok (second picture).

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This happens when CSS files are blocked. I see this style sheet:

You can check the Web Console (Tools -> Web Developer) for messages about blocked content and about the presence of mixed or unsafe content.

You can check the Network Monitor to see if content is blocked or otherwise fails to load.

If necessary use "Ctrl+F5" or "Ctrl+Shift+R" (Mac: Command+Shift+R) to reload the page and bypass the cache to generate a fresh log.