Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Built in option for Firefox Home for new tabs Dark mode when??!?!?!

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Eldar Value

more options

When I open a new tab and I want to use the layout for Firefox Home but I don't want to go BLIND I would love an option to just click in settings Firefox Home Dark for new tabs. K thx, when!?

PS. I already got a dark mode extension for all the other sites, it's just Firefox default page that doesn't want to work and honestly I don't understand why it's not just a drop-down menu option.

Giải pháp được chọn

ToDinner said

When I open a new tab and I want to use the layout for Firefox Home but I don't want to go BLIND I would love an option to just click in settings Firefox Home Dark for new tabs. K thx, when!? PS. I already got a dark mode extension for all the other sites, it's just Firefox default page that doesn't want to work and honestly I don't understand why it's not just a drop-down menu option.

Here's the solution: https://stackoverflow.com/questions/57521737

~ Before: https://i.stack.imgur.com/TxRuK.png

~ After: https://i.stack.imgur.com/K0HOs.png

Enjoy.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

This would be done by changing your Firefox theme to Dark. This will make the Firefox interface dark (expect for menus generated by your operating system).

Hope this helps.

more options

Giải pháp được chọn

ToDinner said

When I open a new tab and I want to use the layout for Firefox Home but I don't want to go BLIND I would love an option to just click in settings Firefox Home Dark for new tabs. K thx, when!? PS. I already got a dark mode extension for all the other sites, it's just Firefox default page that doesn't want to work and honestly I don't understand why it's not just a drop-down menu option.

Here's the solution: https://stackoverflow.com/questions/57521737

~ Before: https://i.stack.imgur.com/TxRuK.png

~ After: https://i.stack.imgur.com/K0HOs.png

Enjoy.