Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Tengo problemas con un buscador llamado Tapufind. Uso Una Mac. Que puedo hacer para eliminarlo? Ya borre carpetas y archivos. Se carga de nuevo

Giải pháp được chọn

Traducción Translation I have problems with a search engine called Tapufind. I use a Mac. What can I do to eliminate it? I already delete folders and files. It loads again

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Traducción Translation I have problems with a search engine called Tapufind. I use a Mac. What can I do to eliminate it? I already delete folders and files. It loads again

Được chỉnh sửa bởi FredMcD vào

more options

Traducción is listed as a virus. https://www.bing.com/search?q=Tapufind&pc=MOZI&form=MOZSBR

You may have ad/mal-ware. Further information can be found in this article; https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware?cache=no

Run most or all of the listed malware scanners. Each works differently. If one program misses something, another may pick it up.


Puede tener ad / mal-ware. Más información se puede encontrar en este artículo; https://support.mozilla.org/es/kb/problemas-en-firefox-provocados-por-malware/history

Ejecute la mayoría o todos los escáneres de malware enumerados. Cada funciona de manera diferente Si un programa pierde algo, otro puede recogerlo.