Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

<window id="main-window

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1472 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Pat777

more options

Hello everybody, i have just finished a big long windows update and since then i cannot open the firefox browser. Even if i download a new firefox version i cannot open it: In the 2 instances, a window pops up with this message "<window id="main-window". Thank you for your time and your help. Patrick

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Giải pháp được chọn

Try to reinstall Firefox.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Did you get the full installer from

Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Many have reported issues using the 64bit Firefox. Try the 32bit version

more options

Bonjour, thank you very much for your attention. i am very new in technology and i must say that i am very clumsy with it; i really appreciate your answer but as far as i understand and as i cannot open anymore the firefox browser i should reload it? using the 32 bits version? am i right?

more options

If you are having problems with the 64-bit version, then try using the 32-bit.

more options

Giải pháp được chọn

Try to reinstall Firefox.

more options

Bonjour, thank you very much for your help and your attention. It worked perfectly. I am happy cheers!!! do you think there would be a way to recover all my markpages?