Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Just trying to clear some data and the app cache for Firefox is 1.17 gigs large...Any way to clear it through the file system?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Just trying to figure out why when I clear the Firefox app cache through the app prefrences it doesn't seem to clear the cache shown in the sc. I once found the app cache in the file system but I forgot where to go to find it and I would like to have the space back. I would also like to know if Firefox files identify themselves under any other name than having "firefox.app". (as an example like maybe .frf?)

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

How to clear the Firefox cache {web link}


https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/empty-cache-button/ Empty Cache Button by mvm Cache clearing made easy. One click.