Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I disable the "microphone is being used" floating window in FireFox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 85 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

There is already an indicator in the tab and one in the windows taskbar so I don't need a third one that is floating on the top of the window. How do I disable it?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Screenshot of the error? This way others can see what your doing when the problem is there.

more options

You can add code to the userChrome.css file below the default @namespace line.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

#webrtcIndicator {display: none;}