Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

A virtual/floating keyboard keeps appearing. How do I get rid of it?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 78 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi appraisenj

more options

This virtual/floating keyboard only appears when I use Firefox. Why and how do I get rid of it?

Giải pháp được chọn

Hi appraisenj, do you have a "convertible" device, i.e., sometimes it is a tablet and sometimes it is a laptop??

There are some settings you could switch to see whether you can get rid of the on-screen keyboard:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful or accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste osk and pause while the list is filtered

Try:

(3) Double-click the ui.osk.detect_physical_keyboard preference to switch the value from true to false

(4) Double-click the ui.osk.enabled preference to switch the value from true to false

Any improvement?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi appraisenj, do you have a "convertible" device, i.e., sometimes it is a tablet and sometimes it is a laptop??

There are some settings you could switch to see whether you can get rid of the on-screen keyboard:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful or accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste osk and pause while the list is filtered

Try:

(3) Double-click the ui.osk.detect_physical_keyboard preference to switch the value from true to false

(4) Double-click the ui.osk.enabled preference to switch the value from true to false

Any improvement?

more options

That put me in the right direction. Thank you