Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

need my browser to show mozilla firefox as default broser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 82 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

the google chrome (I think it is) shows on the search bar

Giải pháp được chọn

What is sounds like you are referring to is your search engine, not your internet browser. Firefox is simply the program that you use to load websites. A search engine is the website that you use to search with.

Google Chrome is an internet browser, like Firefox, but Google is also a search engine that can be used in most internet browsers because it's just a website. In fact, Google is the default search engine for Firefox because it's by far the most common one.

If you want to change your search engine, please see Change your default search settings in Firefox. If you want to remove the Google search engine entirely from Firefox, see Add or remove a search engine in Firefox.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

What is sounds like you are referring to is your search engine, not your internet browser. Firefox is simply the program that you use to load websites. A search engine is the website that you use to search with.

Google Chrome is an internet browser, like Firefox, but Google is also a search engine that can be used in most internet browsers because it's just a website. In fact, Google is the default search engine for Firefox because it's by far the most common one.

If you want to change your search engine, please see Change your default search settings in Firefox. If you want to remove the Google search engine entirely from Firefox, see Add or remove a search engine in Firefox.

Hope this helps.