Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Password Import from Chrome is corrupted

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 42 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Exlipse

more options

I used the import from another browser tool to import my passwords from Chrome into FF. It looks to have grabbed all of the passwords, but every single username and password is corrupted. It looks to be encrypted data. Is this import function currently broken? I'm using FF 67.0.1 (64-bit) and Chrome 75.0.3770.80 (Official Build) (64-bit) on Win10. I also have FF Lockwise installed and I made sure that all Chrome processes were stopped. Any info would help, thanks!

Giải pháp được chọn

Apparently this has to do with Lockwise being installed before the import. I removed the Lockwise extension and all of the usernames and passwords were correct in the native FF pass mgr. I reinstalled the Lockwise ext and everything looks good now.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Apparently this has to do with Lockwise being installed before the import. I removed the Lockwise extension and all of the usernames and passwords were correct in the native FF pass mgr. I reinstalled the Lockwise ext and everything looks good now.