Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FireFox Memory Leak while watching twitch.tv

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

While watching twitch.tv live streams using HTML5 the amount of RAM that FireFox uses constantly increases overtime. When the browser is close after watching a stream on Twitch the amount of RAM that is still no longer being used doesn't decrease.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

FredMcD said

Start Firefox in Safe Mode {web link} A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there? https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-slow-how-make-it-faster https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-many-cpu-resources-how-fix https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-takes-long-time-start-up

Thanks for the reply.

Unfortunately, running FireFox in safe mode and watching a stream on twitch it constantly lags and spikes CPU usage when in safe mode.

Any other ideas would be appreciated.

Thanks,

more options

Did you check the links I posted?