Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

share camera and microphone

  • 21 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 239 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi PeterStrempel

more options

Using Firefox Developer 68.0b6 x64 on Windows 7

Trying to use Google Hangouts, but cannot share camera mic. Not prompted to, and FF settings wont allow adding web address to [permissions as per help in https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-manage-your-camera-and-microphone-permissions.

What other options are there? Works fine in Opera, Chrome. Big disappointment that you guys have shut it out.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Thanks McCoy. I use Skype for local contacts, but was looking for something more convenient for an American friend on Apple (phone and laptop).

May try the PC version of FaceTime, or Jitsi (open source cross-platform app suite).

Again, thanks for all your help.

  1. 1
  2. 2