Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Numbers not displaying correctly in Linux Mint 18.3

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi tsparks1307

more options

Arabic numerals are displaying as white, and oversized, making them invisible against white backgrounds. Problem persists in safe mode, and after refreshing Firefox. Numerals are only visible after highlighting with mouse

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi tsparks1307 vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

What font-family and what other font properties are used?

You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

more options

There are two font families being used, DejaVu Sans and Noto Color Emoji. The numbers are apparently using the Noto Color Emoji fonts.

more options

Performed new install of Linux Mint 19. Problem did not reappear after installation. I'm considering this issue resolved. Issue seemed to be related to Noto Color Emoji font.