Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

interface language problem

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have tried all the method for solving the problem by googling which i attested as an image.Please solve my problem.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi mdalimranbg vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

This type of problem

more options

It looks like you have a problem with fonts.

Type about:preferences#content<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

Fonts Information - Detected via Flash http://browserspy.dk/fonts-flash.php?detail=1


Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

The last screenshot show little boxes with code in the 0980-09ff range (Bengali). The other screenshots show code in the normal ASCII range (00-7f).

You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.