Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox crashes

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 59 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

It hangs many times help please

bp-1299f442-32be-4d26-bcdb-9b8ca0190513 13/05/2019 15:12

bp-8755b86d-3f17-4a62-af9a-a8aa90190513 13/05/2019 15:09

bp-7e186f3c-b157-4150-be7a-049830190513 13/05/2019 15:09

bp-9f250ab4-a386-45ed-b050-2293a0190513 13/05/2019 15:09

bp-89889ee4-3e27-4b7e-bfe4-5575a0190513 13/05/2019 15:09

Giải pháp được chọn

Let’s do a full clean re-install;

Note: Firefox comes in three or more folders on all computers. They are;

Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And two folders in the profile of each user on the computer for each Firefox profile for that user.

If you remove the Firefox folder, the user profiles would not be affected.


Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Save the file. Then Close Firefox.

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86) Note: Check Both Folders

Mac: Open the "Applications" folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Linux: Check your user manual. If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it. See Install Firefox on Linux; https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder Firefox in your home directory. http://www.mozilla.org/firefox#desktop ++++++++++++++++++++++++++++ Look for, and remove any Mozilla or Firefox program folders. Do not remove the Mozilla Thunderbird folder if there is one.

Do Not remove any profile folders.

After rebooting the computer, run a registry scanner if you have one. Then run the installer. +++++++++++++++++++++++++++ If there is a problem, start your Computer in safe mode and try again.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode This shows how to Start all Computers in Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 66.0.5 Build ID 20190507012018 (2019-05-07) OS Windows 10 OS Version 10.0.17763

bp-1299f442-32be-4d26-bcdb-9b8ca0190513 bp-8755b86d-3f17-4a62-af9a-a8aa90190513 bp-9f250ab4-a386-45ed-b050-2293a0190513

Signature: nsDisplayListBuilder::AllocateDisplayItemClipChain Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_WRITE ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-7e186f3c-b157-4150-be7a-049830190513 bp-89889ee4-3e27-4b7e-bfe4-5575a0190513

Signature: js::InternalBarrierMethods<T>::readBarrier

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

nvwgf2umx_cfg.dll = NVIDIA D3D10 drivers = NVIDIA Corporation

This is for Sumo's Related Bugs 1489952 NEW --- Crash in js::InternalBarrierMethods<T>::readBarrier

more options

Giải pháp được chọn

Let’s do a full clean re-install;

Note: Firefox comes in three or more folders on all computers. They are;

Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And two folders in the profile of each user on the computer for each Firefox profile for that user.

If you remove the Firefox folder, the user profiles would not be affected.


Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Save the file. Then Close Firefox.

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86) Note: Check Both Folders

Mac: Open the "Applications" folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Linux: Check your user manual. If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it. See Install Firefox on Linux; https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder Firefox in your home directory. http://www.mozilla.org/firefox#desktop ++++++++++++++++++++++++++++ Look for, and remove any Mozilla or Firefox program folders. Do not remove the Mozilla Thunderbird folder if there is one.

Do Not remove any profile folders.

After rebooting the computer, run a registry scanner if you have one. Then run the installer. +++++++++++++++++++++++++++ If there is a problem, start your Computer in safe mode and try again.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode This shows how to Start all Computers in Safe Mode; Free Online Encyclopedia