Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Addons still broken, "study" hasnt been added to my browser

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Apparantly a fix was supposed to have been rolled out via studies, yet it doesnt show in my list and my addons are still broken. Is there a delasy on the rollout for some users or should i start looking for a replacement?

Giải pháp được chọn

Try installing this "hot-fix" extension to get the fix that Mozilla has done.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you haven’t received the latest hotfix, we are sorry for the inconvenience and encourage you to sit tight – an update is coming to you sometime soon via a deployed hotfix or a dot release. We’ll continue to provide updates on our blog post https://mzl.la/2LwSZrk

more options

Giải pháp được chọn

Try installing this "hot-fix" extension to get the fix that Mozilla has done.