X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

I have a corporate suggestion. Can you make it easy for us to change scroll speed in your web browser in the next update?

Được đăng

Can you make it easy for us to change scroll speed in your web browser in the next update?

Can you make it easy for us to change scroll speed in your web browser in the next update?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

WestEnd 60 giải pháp 5387 câu trả lời
Được đăng

That to me sounds more like a mouse driver scroll setting.

That to me sounds more like a mouse driver scroll setting.

Người tạo câu hỏi

Mouse driver setting has no effect in firefox. Below is a link on how to change the scroll speed for firefox browser. All im asking is if you can make it so that we don't have to go into the about config page to change it. Maybe add it as a function in the settings menu below the zoom button. Image if you have to go through all that trouble just the zoom the web page your viewing. Just a thought. Check out the link below.


[[pcworld|https://www.pcworld.com/article/163639/Change_the_Speed_of_Mousewheel_Scrolling_in_Firefox.html]]

Mouse driver setting has no effect in firefox. Below is a link on how to change the scroll speed for firefox browser. All im asking is if you can make it so that we don't have to go into the about config page to change it. Maybe add it as a function in the settings menu below the zoom button. Image if you have to go through all that trouble just the zoom the web page your viewing. Just a thought. Check out the link below. [[pcworld|https://www.pcworld.com/article/163639/Change_the_Speed_of_Mousewheel_Scrolling_in_Firefox.html]]

Được chỉnh sửa bởi jmouch42 vào