X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Can´t click on some websites

Được đăng

Hallo,

My problem with Firefox is, that sometimes I can not click on bottons on a website or scroll down menues do not open. When I try it with a different browser it works. An example is, when I try to log into my google (Gmail) account. I click on the top right button to sign in. Then I enter my email adress. After entering my email adress I try to click on continue but it is just not going to the password entering site. It´s not taking my click.

Hallo, My problem with Firefox is, that sometimes I can not click on bottons on a website or scroll down menues do not open. When I try it with a different browser it works. An example is, when I try to log into my google (Gmail) account. I click on the top right button to sign in. Then I enter my email adress. After entering my email adress I try to click on continue but it is just not going to the password entering site. It´s not taking my click.

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:66.0) Gecko/20100101 Firefox/66.0

Thông tin chi tiết

Người tạo câu hỏi

Sorry I posted the problem 2 times

Sorry I posted the problem 2 times