On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

If not think I come to a good Idea.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Editing mode/normal mode, button, and keyboard shortcut. Abstract: Today the web is overcrowded with hyperlinks, there are so diverse and so many that many times there's no blank space left to make focus on the page, also it's hard to copy a link name. The hover cursor is almost omnipresent.

If there was some key shortcut to enable/disable hovering and link following to edit mode, this problem would be solved. Focus and edit inside all the page, And would be more secure than whatever certificate.

Editing mode/normal mode, button, and keyboard shortcut. Abstract: Today the web is overcrowded with hyperlinks, there are so diverse and so many that many times there's no blank space left to make focus on the page, also it's hard to copy a link name. The hover cursor is almost omnipresent. If there was some key shortcut to enable/disable hovering and link following to edit mode, this problem would be solved. Focus and edit inside all the page, And would be more secure than whatever certificate.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options