Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Allow popups from whole Top Level Domains like *.edu or *.gov

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Pj

more options

In most browsers I can whitelist whole swaths of poorly designed websites like *.mil *.edu and *.gov which very seldom have malicious pop-ups but do use this "feature" for almost all of their functionality because they are terrible at web design.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hmm. That could be a useful feature.

~Pj