Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Back button doesn't work anymore when opening links to Facebook or Instagram

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3632 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

On desktop, whenever I left-click on a link to a Facebook or Instagram page, the page opens in the same tab, but the top-left back button is grey (unavailable) as if I had opened a new tab. I noticed this problem maybe two weeks ago, it only happens in Firefox, and only with links to Facebook or Instagram.

Giải pháp được chọn

It is because you are using the Facebook Container add-on. This add-on limits the information that Facebook (and Facebook-owned companies, like Instagram) can access on Firefox. To do this, Facebook links will open in a special tab. This has the same result as opening a brand new tab because you will lose your history from your back button.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

It is because you are using the Facebook Container add-on. This add-on limits the information that Facebook (and Facebook-owned companies, like Instagram) can access on Firefox. To do this, Facebook links will open in a special tab. This has the same result as opening a brand new tab because you will lose your history from your back button.

more options

nosnalem said

On desktop, whenever I left-click on a link to a Facebook or Instagram page, the page opens in the same tab, but the top-left back button is grey (unavailable) as if I had opened a new tab. I noticed this problem maybe two weeks ago, it only happens in Firefox, and only with links to Facebook or Instagram.
more options

Hi modinacomputer2015! Do you need help with something?

Được chỉnh sửa bởi Wesley Branton vào