Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

hp Envy 4522 stopped working with the last update. Works with all other web browsers and apps

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WestEnd

more options

This printer works well with all other programs. SEt up for wifi. Stopped working with the last update of Firefox. This includes pdf files, email and web pages. Works fine in microsoft edge (same pages).

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you try a test print preview to see if the browser sees the printer?