Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

i see two firefox apps 66.01 and 66.02 installed should i uninstall the 66.01

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wesley Branton

more options

this is a new windows10 pc

Giải pháp được chọn

Version 66.0.1 is the latest available version, so the other version that you have is likely a beta version that you may have downloaded by mistake. You should be able to safely remove the other version without issues.

To be safe though, backup your Firefox data first.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Version 66.0.1 is the latest available version, so the other version that you have is likely a beta version that you may have downloaded by mistake. You should be able to safely remove the other version without issues.

To be safe though, backup your Firefox data first.