Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Using Firefox on Mac. Usually can have many tabs open with no problem, now my Mac tells me to shut down applications, even with only 4 Firefox tabs open.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hellosct1

more options

I only had 4 tabs open now, whereas one of them was a TV-show streaming site, and my Mac still told me to shut down applications. Firefox was using 1,5gb or something according to the error notification. I usually have like 30 tabs open. Tried yesterday to use Safari to stream stuff on PrimeVideo, and got no errors.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi,

you can reduce memory consumption with the following link https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram

Additionally, try lowering the number of content processes Firefox uses via the Performance Settings like so : https://support.mozilla.org/en-US/kb/performance-settings

thank's