Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

can't login with my mail (mail domain is closed)

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

I know login and password for firefox account but I cant login in my mailbox to confirm login because my mail domain is closed forever. I logged in in firefox in my android phone now. What I can do with it?

Giải pháp được chọn

Hi Gozya, In a case like this, the only option is to create a new account. For more information, see I've lost my Firefox Sync account information - What to do

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

firefox doesn't have a mailbox just a inbox. So this is confusing to know what mailbox or mail server your referring to?

Được chỉnh sửa bởi WestEnd vào

more options

Firefox sync account login = my email address. To confirm login, I have to open letter and click on confirmation link, but I can't because mail domain does not exist.

more options

Giải pháp được chọn

Hi Gozya, In a case like this, the only option is to create a new account. For more information, see I've lost my Firefox Sync account information - What to do