Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

CSS: .urlbar-textbox-container in Firefox 66

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 250 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Yaron

more options

Hello,

.urlbar-textbox-container { margin-inline-end: 3px !important; }

does not work in FF 66.

What should be the replacing rule?

Thank you.

Được chỉnh sửa bởi Yaron vào

Giải pháp được chọn

Try this code:

.urlbar-input-box  { margin-inline-end: 3px !important; }
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

I'm not sure what this selector was used for. You can see the current implementation or the urlbar-container here:

more options

Thank you cor-el.

I just want to add a 3px margin to the urlbar-textbox (on the left).. I've tried various combinations but none works.

Can you please try it?

more options

That is between the Control Center 'i' icon and the text box ? I assume that you want some margin at the end of the text before the icon that appear at the right.

Can you attach a screenshot to show how it currently is?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

Giải pháp được chọn

Try this code:

.urlbar-input-box  { margin-inline-end: 3px !important; }
more options

Hello cor-el,

My Firefox is RTL (Hebrew).

I wanted to add a margin before the address.

.urlbar-textbox-container { margin-inline-end: 3px !important; }

used to work prior to FF 66.

I've actually tried

.urlbar-input-box { margin-inline-end: 3px !important; }

but it didn't work.

It turns out it should be "margin-inline-start" or ""margin-left".

.urlbar-input-box { margin-left: 3px !important; }

works.

Thank you very much. I appreciate your help.