Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want a firefox homepage with one of my photo's , with the menu and serch bar as is ?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

A firefox homepage Write on , have a permanent picture from my collection , whit a larger firefox icon in the upper left hand corner

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try this extension to create your own custom Homepage for Firefox. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/homepage/