Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My multiple rows tabs in FF now appear as a single line instead of multiple rows. Why and how do I fix it?

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 6259 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi max2

more options

My multiple rows tabs in FF now appear as a single line instead of multiple rows. Why and how do I fix it?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Look for an updated version of the userChrome.css code you are using for that "multiple rows tabs" feature that you added to Firefox in the past.

https://www.reddit.com/r/FirefoxCSS/

Quick search of that section of Reddit: https://www.reddit.com/search?q=Multi-row+tabs

more options

I have this in my userChrome.css file. The last line of the code below works, the font IS RED. But still the multitabs are in ONE row only. Why? Max

  1. PersonalToolbar {
 min-height: 200 !important;
 max-height: 300 !important;

/* text-align: center !important; */ }

  1. PersonalToolbar #PlacesToolbarItems {
 overflow-x: visible !important;
 overflow-y: visible !important;
 display: inline-block !important;

}

tab{ -moz-appearance: none !important; } tab[selected="true"] { background-color: black !important; color: red !important; }

more options

Giải pháp được chọn