Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Move Macs "close minimize maximize" buttons from tab bar to nav bar

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I'm using the following code in a userChrome.css file to hide my tabs:

/* hides the native tabs */

  1. TabsToolbar {
 visibility: collapse;

}

But when I do this, it also hides the close minimize maximum buttons. I'm wondering if there is some code I can add to move those buttons to the navigation bar?

Thanks for the help!

Được chỉnh sửa bởi jakeolsone vào