Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Blank screen startup bug since last update.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mr.Hinton

more options

Since the last update, Firefox has intermittently started with a blank white page under the upper url line, instead of my default webpage (google). Sometimes it behaves. Usually after the glitch if I call up Firefox again it works correctly. Never had a problem before the last update.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

It's intermittent but when it happens there is blank white- no dialogue- at all.