Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not close or respond, is grayed out and will not allow my computer to restart. I've tried uninstalling but Firefox is running so can't. Help!

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Firefox was left open. Macbook Air went to sleep. When awakened Firefox was grayed out and not responsive. No dialog boxes or errors have appeared. I cannot quit, force quite or uninstall Firefox. I cannot restart my computer because Firefox cancels it. What do I do???

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Have you tried re-booting the computer?

more options

Yes. I can't restart because Firefox won't close.

more options