Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't log in to firefox forgot user name and not getting email

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 68 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Can't log in to firefox forgot user name and not getting email

Giải pháp được chọn

To begin with, Firefox doesn't need a User Name and / or Password to be able to use Firefox. That is an optional feature typically used for Sync, but also used for other Mozilla / Firefox "services".

The user name for Sync services (your "Firefox Account"), is the email address that you used when you initially set up the Firefox Account. If you can't remember that email address, "you're up the creek without a paddle". The system can't send you an email if you can't recall the email address.

Try this to view your Saved Logins on another device which is also using the Firefox Accounts system ...

Type about:preferences#security in the address bar, then hit enter. Look under Logins -> Saved Logins for https://accounts/firefox.com -- Username field will display that email address.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

To begin with, Firefox doesn't need a User Name and / or Password to be able to use Firefox. That is an optional feature typically used for Sync, but also used for other Mozilla / Firefox "services".

The user name for Sync services (your "Firefox Account"), is the email address that you used when you initially set up the Firefox Account. If you can't remember that email address, "you're up the creek without a paddle". The system can't send you an email if you can't recall the email address.

Try this to view your Saved Logins on another device which is also using the Firefox Accounts system ...

Type about:preferences#security in the address bar, then hit enter. Look under Logins -> Saved Logins for https://accounts/firefox.com -- Username field will display that email address.