Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Citrix light client fills the firefox window completely green.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jeremyalcorn

more options

Citrix light client fills the firefox window completely green. you can't see any apps. Its like a green screen but only in the firefox window. Hitting my head on a wall with this one.

Citrix light client fills the firefox window completely green. you can't see any apps. Its like a green screen but only in the firefox window. Hitting my head on a wall with this one.

Giải pháp được chọn

So deleted everything firefox and reinstalling seems to have fixed it.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

So what is the Citrix light client suppose to do?

more options

Giải pháp được chọn

So deleted everything firefox and reinstalling seems to have fixed it.

more options

So deleted everything firefox and reinstalling seems to have fixed it.