Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have the animated sakura theme downloaded for firefox, but everytime that I open/reopen the browser, it disappears, and I have to remove it then add it again.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi WestEnd

more options

My question again, but not as the title: I have the animated sakura theme downloaded for firefox, but everytime that I open/reopen the browser, it disappears, and I have to remove it then add it again.

Is there anyway that I can prevent this and keep the theme?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I would say contact the site you got the theme from and ask if there is settings that needs to be set so the theme can be used.