Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Network Protocol Error

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Firefox has experienced a network protocol violation that cannot be repaired.

The page you are trying to view cannot be shown because an error in the network protocol was detected.

   Please contact the website owners to inform them of this problem.
Firefox has experienced a network protocol violation that cannot be repaired. The page you are trying to view cannot be shown because an error in the network protocol was detected. Please contact the website owners to inform them of this problem.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What website is it?

From the error message it is an issue with the site you are trying to connect to and there's nothing you can do but notify the owner

more options

See also this bug:

  • Bug 1528317 - Increase in "Network Protocol Error" reports in Firefox 65

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)