Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3965 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi stourleyk

more options

I see a file pathon my computer that reads C:\Users\stans\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\o3wolff5.default-1533932994367\cache2\entries What does o3wolff5 mean? Is this a user I am not aware of? Thanks for your help.

Giải pháp được chọn

o3wolff5.default-1533932994367 is the name of that Firefox Profile.

o3wolff5 is an automatically generated 8 character SLT or SALT prefix to go with the suffx default (or other when the user creates a new Profile and names the new Profile) and -1533932994367 is the time stamp on a Profile that was Refreshed.

Vague description of SLT / "SALT" with regards to Mozilla software: https://www-archive.mozilla.org/start/1.5/faq/profile.html See - 7.4. What is the @$%#@$%#.slt directory in my profile directory?

But the actual Profile folder is in the C:\Users\stans\AppData\Roamingl\Mozilla\Firefox\Profiles\ path.

C:\Users\stans\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ is a secondary set of folders for the cache and a few other 'fast load' files that are temporary in nature.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

o3wolff5.default-1533932994367 is the name of that Firefox Profile.

o3wolff5 is an automatically generated 8 character SLT or SALT prefix to go with the suffx default (or other when the user creates a new Profile and names the new Profile) and -1533932994367 is the time stamp on a Profile that was Refreshed.

Vague description of SLT / "SALT" with regards to Mozilla software: https://www-archive.mozilla.org/start/1.5/faq/profile.html See - 7.4. What is the @$%#@$%#.slt directory in my profile directory?

But the actual Profile folder is in the C:\Users\stans\AppData\Roamingl\Mozilla\Firefox\Profiles\ path.

C:\Users\stans\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ is a secondary set of folders for the cache and a few other 'fast load' files that are temporary in nature.

Được chỉnh sửa bởi the-edmeister vào

more options

Thanks very much, Ed Meister!