X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Unable to download multiple files from website after upgrading to the Firefox 65

Được đăng

[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1250549. Please follow up there, thanks.]


I have designed a website, which downloads two files.

1. test.txt 2. test.log

I was working good before i upgraded the Firefox to version 65.0.1

Now after upgrading, only the test.log file gets downloaded.

''[Locked as a duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1250549. Please follow up there, thanks.]'' I have designed a website, which downloads two files. 1. test.txt 2. test.log I was working good before i upgraded the Firefox to version 65.0.1 Now after upgrading, only the test.log file gets downloaded.

Được chỉnh sửa bởi Chris Ilias vào

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 32.0 r0

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:65.0) Gecko/20100101 Firefox/65.0

Thông tin chi tiết

WestEnd 60 giải pháp 5387 câu trả lời
Được đăng

So can others get to the site and do as your doing to find out where to diagnosis the problem?

So can others get to the site and do as your doing to find out where to diagnosis the problem?