Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Limit the update version received by Firefox

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

Is there a way to limit the version of Firefox ESR that will be received? For example, lock only the minors updates. Or hang a specific update.

I would like to receive updates normally through the browser, but I can not make them available at the same time that they are available to the public.

There is this setting in Google Chrome.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You are running a very old and out of date version of Firefox. Please update to at least Firefox ESR 60, or release 65.0.1