Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Every time I go to open firefox, it asks me to log in again in my google account, not keeping me logged. This is very annoying. How can I solve?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Every time I go to open firefox, it asks me to log in again in my google account, not keeping me logged. This is very annoying. How can I solve?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Check your privacy settings to make sure those aren't check otherwise doing so will clear any logins. Otherwise check your security software to see what it is doing to your login saves.

more options

Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar. The button next to History, select Use Custom Settings.

Turn off Always Use Private Browsing Mode Turn on Remember My Browsing And Download History At the bottom of the page, turn on Clear History When Firefox Closes. At the far right, press the Settings button. Turn on ONLY Cache and Form And Search History leaving the others off.