Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PDF printing problem

  • 5 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 2242 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi undies78

more options

Firefox shows a PDF invoice provided by my internet bank. The PDF is readable on screen but when I print it out, all the text is scrambled (see enclosed scan). What happens? I have to go the long way and download the document and read it with Adobe Acrobat Reader and print from there to get it right. Or I can use Chrome, from there it will print OK.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I found a solution here: "View PDF files in Firefox". If I choose to view PDF file with Adobe Acrobat Reader instead, it will work.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

are you just clicking print in the Firefox menu ? or a button on that site there may be a print button. if you use the print button on the site it may convert the file so it is ready to print as you see it. try this instead of just clicking printing in the browser.

Được chỉnh sửa bởi HeyItsHal vào

more options

Giải pháp được chọn

I found a solution here: "View PDF files in Firefox". If I choose to view PDF file with Adobe Acrobat Reader instead, it will work.

more options

Great to hear !!

more options

Not really a solution, just a work around. If I Firefox will continue to get worse with no fixes in PDF's it would be nice to know they are giving up on them. Still having issues with landscape/portrait not automatically working in Firefox since version 45.

Được chỉnh sửa bởi JCollins65 vào

more options

My problem is similar. When I print to Adobe PDF the print preview shows normally, and then when it prints it prints without images. All maps (from Uber receipts for example) show up in the print preview and then are gone in the actual PDF that's created. When I print to Adobe PDF in Chrome, it works fine.