Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

A set of local page generated by cargo doc performs slow in Firefox, but OK in Edge

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

I have a simple Rust project that refers only actix-web, yet it will need 3xx crates to build.

When run a `cargo doc --open` the page takes 10+ seconds to fully show up. Whilst the same local url in Edge only takes only 1-2 seconds.

What's wrong with Firefox?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

This question is a little beyond the remit of this forum, but I recomend that you contact the Rust community at https://users.rust-lang.org/ .