Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why did this happen?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 53 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Devil

more options

Seriously? I updated to 65.0 and then this happened. How can I fix it?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

hi, can you try to replicate this behaviour when you launch firefox in safe mode once? it looks like an issue that may be caused by an incompatible userChrome.css modification...

Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hi, can you try to replicate this behaviour when you launch firefox in safe mode once? it looks like an issue that may be caused by an incompatible userChrome.css modification...

Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

more options

philipp said

hi, can you try to replicate this behaviour when you launch firefox in safe mode once? it looks like an issue that may be caused by an incompatible userChrome.css modification... Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems

I read what your wrote and decided to delete my Userchrome file which fixed the issue. Thank You.