Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Interface is "English" not "German"

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi hamrhb

more options

Hi there

We deploy Firefox through a SCCM server. The same package is installed on FAT clients and on a Citrix server. The installation on FAT clients works without any problemy, this means the interface is german.

But on the Citrix clients the interface is english. what could be the reason?

>> This is the command line for install "Deploy-Application.exe -AllowCancel No -ForceClose Yes -ScriptTimeout 1800 -MSIArgs 'ADDLOCAL=LANGS,FFD CP_EXT=1 CP_FILENAME=mozilla CP_DEFAULT="NO" REINSTALL=ADM'"

>> and in the mozilla.cfg I have the following lines lockPref("intl.locale.requested", "de"); lockPref("intl.locale.matchOS", true);


I think the Citrix Environment is an EN server with a language pack. The FAT clients are installed in german.

what could be the cause for that problem?

thank you for every help!!!

Hi there We deploy Firefox through a SCCM server. The same package is installed on FAT clients and on a Citrix server. The installation on FAT clients works without any problemy, this means the interface is german. But on the Citrix clients the interface is english. what could be the reason? >> This is the command line for install "Deploy-Application.exe -AllowCancel No -ForceClose Yes -ScriptTimeout 1800 -MSIArgs 'ADDLOCAL=LANGS,FFD CP_EXT=1 CP_FILENAME=mozilla CP_DEFAULT="NO" REINSTALL=ADM'" >> and in the mozilla.cfg I have the following lines lockPref("intl.locale.requested", "de"); lockPref("intl.locale.matchOS", true); I think the Citrix Environment is an EN server with a language pack. The FAT clients are installed in german. what could be the cause for that problem? thank you for every help!!!

Giải pháp được chọn

Hi there

I found the solution! I replaced

lockPref("intl.locale.requested", "de"); lockPref("intl.locale.matchOS", true);

with

lockPref("intl.locale.requested", "de"); lockPref("extensions.autoDisableScopes", 0); lockPref("intl.locale.requested", "de");

best regards H. Raya

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Where are the server based from and who is the webmaster of them?

more options

Giải pháp được chọn

Hi there

I found the solution! I replaced

lockPref("intl.locale.requested", "de"); lockPref("intl.locale.matchOS", true);

with

lockPref("intl.locale.requested", "de"); lockPref("extensions.autoDisableScopes", 0); lockPref("intl.locale.requested", "de");

best regards H. Raya