Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

grey bar on version 65.0

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Version 65 update moved the tabs back to the top and now I also have a grey bar across the top of the window

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

See this answer - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1248277#answer-1192325 - for "tabs on bottom" userChrome.css code that does work with Fx 65.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What "userChrome.css" did you use?

more options

Giải pháp được chọn

See this answer - https://support.mozilla.org/en-US/questions/1248277#answer-1192325 - for "tabs on bottom" userChrome.css code that does work with Fx 65.