Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Any way to fire keypress on non-printable? Ver 65 is killing me.

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Non-printable keys no longer fire keypress event.

Any way to over-ride? I know I need to reprogram with keydown(), but that's going to take some time.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Is that a addon?

more options

Try to ask advice at the Stack Overflow forum site.